Reservations | Brava Management Group

Reservations Toggle

November 2017

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Nov 20
Nov 21
Nov 22
Nov 23
MOD Thursdays @ Club Brava

MOD Thursdays @ Club Brava

Nov 24
F^2 Fridays

F^2 Fridays

Nov 26
Nov 27
Nov 28
Nov 29
Dec 3
Dec 4
Dec 5
Dec 6
Dec 10
Dec 11
Dec 12
Dec 13
Dec 15
Dec 17
Dec 18
Dec 19
Dec 20
Dec 22
Dec 24
Dec 25
Dec 26
Dec 27
Dec 29
Dec 31
F^2 Fridays

F^2 Fridays

Fri, Nov 24th, 2017

Nov
24
Soundbar Saturdays

Soundbar Saturdays

Sat, Nov 25th, 2017

Nov
25
MOD Thursdays @ Club Brava

MOD Thursdays @ Club Brava

Thu, Nov 30th, 2017

Nov
30
F^2 Fridays

F^2 Fridays

Fri, Dec 1st, 2017

Dec
1
Soundbar Saturdays

Soundbar Saturdays

Sat, Dec 2nd, 2017

Dec
2
MOD Thursdays @ Club Brava

MOD Thursdays @ Club Brava

Thu, Dec 7th, 2017

Dec
7
F^2 Fridays

F^2 Fridays

Fri, Dec 8th, 2017

Dec
8
Soundbar Saturdays

Soundbar Saturdays

Sat, Dec 9th, 2017

Dec
9
MOD Thursdays @ Club Brava

MOD Thursdays @ Club Brava

Thu, Dec 14th, 2017

Dec
14
F^2 Fridays

F^2 Fridays

Fri, Dec 15th, 2017

Dec
15
Soundbar Saturdays

Soundbar Saturdays

Sat, Dec 16th, 2017

Dec
16
MOD Thursdays @ Club Brava

MOD Thursdays @ Club Brava

Thu, Dec 21st, 2017

Dec
21
F^2 Fridays

F^2 Fridays

Fri, Dec 22nd, 2017

Dec
22
Soundbar Saturdays

Soundbar Saturdays

Sat, Dec 23rd, 2017

Dec
23
MOD Thursdays @ Club Brava

MOD Thursdays @ Club Brava

Thu, Dec 28th, 2017

Dec
28
F^2 Fridays

F^2 Fridays

Fri, Dec 29th, 2017

Dec
29
Soundbar Saturdays

Soundbar Saturdays

Sat, Dec 30th, 2017

Dec
30
MOD Thursdays @ Club Brava

MOD Thursdays @ Club Brava

Thu, Jan 4th, 2018

Jan
4
F^2 Fridays

F^2 Fridays

Fri, Jan 5th, 2018

Jan
5
Soundbar Saturdays

Soundbar Saturdays

Sat, Jan 6th, 2018

Jan
6
F^2 Fridays

F^2 Fridays

Fri, Jan 12th, 2018

Jan
12
Soundbar Saturdays

Soundbar Saturdays

Sat, Jan 13th, 2018

Jan
13
F^2 Fridays

F^2 Fridays

Fri, Jan 19th, 2018

Jan
19
Soundbar Saturdays

Soundbar Saturdays

Sat, Jan 20th, 2018

Jan
20
F^2 Fridays

F^2 Fridays

Fri, Jan 26th, 2018

Jan
26
Soundbar Saturdays

Soundbar Saturdays

Sat, Jan 27th, 2018

Jan
27
F^2 Fridays

F^2 Fridays

Fri, Feb 2nd, 2018

Feb
2
Soundbar Saturdays

Soundbar Saturdays

Sat, Feb 3rd, 2018

Feb
3